Inschrijven op de nieuwsbrief

No English text available

ANBI - informatie


De activiteiten van Writers Unlimited vallen onder de Stichting Writers Unlimited. Deze staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal nummer is 8031.28.320.

De stichting heeft als doel: schrijvers, dichters, kunstenaars en denkers uit de hele wereld diverse platforms te bieden om hen met elkaar en het publiek in gesprek te brengen over literatuur, kunst, wetenschap en samenleving, in het bijzonder door het organiseren van het festival Winternachten, alsmede al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

De activiteiten van Writers Unlimited in 2018 bestonden uit het organiseren van Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag, en afleveringen van B-Unlimited in Studio B van de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Zie hieronder de links naar de pdf's van onze bestuursverslagen en financiële informatie:

      

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken door literaire activiteiten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden. Stichting Writers Unlimited laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig.

Stichting Writers Unlimited voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.